:(םילודג ומכ םהמ תאצל וא) םהב לופיל רשפאש "תורוב"
ינפב םידמועה םיחיכש םייוניש לוהינ ירגתא
תוריעצ קט ייה תורבח

םמע תודדומתהב םיישקו םיחיכש םיינוגרא םייוניש ןלהל
... םינוש םייח יבלשו לדוג ירדסב קט ייה תורבחב
.תורגבתמו תוריעצ רקיעב
םיילאיצנטופ "תורוב" םא יכ תונורתפ גיצהל הרטמה ןיא
!יונישה תא להנ !לאש !רוצע :להנמל הרהזא תורונ םיווהמה

?"ףתרמה ןמ" ןוכנ םיאצוי ךיא .א

:רגתאה
לכ וא חבטמה ,ףתרמה ןמ האיציה ךילהת תא להנל דציכ
.םידרשמל ... תימיטניאו הנטק הצובקכ ונדבע וב םוקמ

:תויגוסה / ישוקה
?תוימיטניאה תא רמשנ ךיא
(...תישגרה תולשבהו) ...היגולונכטב ןיבמ ינא לבא

?ימ דיל בשיי ימ ?הפיא בשיי ימ ?םירדח וא OPEN SPACE

?תחקל "רוטקפ" הזיא ?לודיגה יפצ והמ

?"התמוכה עסמ"ב לופיל אל ךיא .ב

:רגתאה
הדובעו תרבוג הקיחשה דצב טהלה תא רמשל דציכ
?תוריכמ לש ץאומ ךילהתל הסינכ םורט ןמז ךרואל תכשוממ

:תויגוסה / ישוקה
.םולח שי ...ו םיחתפמ ,םיפרוטמ ומכ םידבוע ונא"
.וב םינימאמ ונא
,שיו ...םויסה וקל םירטמוליק המכ דוע וראשנ ...קר
?םישוע המ ...םוקמב ששב תאצל םיליחתמ םישנא ...הכיעד שי

,X - ה רוד םבור ,ונלש םידבועהש הדבועה תא ףיסונ
?םישוע המ זא ...םיקופיס תייחדב םיקזח שממ אל


:"...איש בצקב לדגש קוניתל (תינוגרא) הפילח רופתל ךיא" .ג

:רגתאה
תרבח לש החימצ ךילהת םילהנמ ךיא
.(קוניזה בלשל תכרענה) פא טראטס

:תויגוסה / ישוקה
?ינוגרא הנבמ רידגהל
?רידגהל אל וא ...רבכ רחמ הנתשיי אוה לבא

הלועש היגוס דחוימב) ?םידבכ ?םילטייט םישל
(הקיתוו םא תרבחל תוכימסב תאצמנ פא טראטסה תרבח רשאכ
םייסיסב םיחנמ תונורקע עימטהל דציכ הלאשב דקמתמ רגתאה
.לודיג תרשפאמה תושימג דצב

? תורגבתהה תא "םכח" להנלו לעייתהל דציכ .ד

:רגתאה
לבא הרבחה לש היינבהו תורגבתה עצבל ךיא
?תולעייתהב קר אלו החימצב םג דקמתהל

:תויגוסה / ישוקה
,"תרייסה תריווא" ןדבוא ילב הדובע יכילהתב רדס עימטהל ךיא
?המישמל תונווכמהו תווצה תדובע

הרבחה לש תוחתפתהה בצק ןיב ADJUSTMENT תושעל ךיא
?הב םילהנמה לש תישיאה תוחתפתה בצק ןיבל

?ללכב ךירצ ?םולחה תא רמשל ךיא

/ דסיימה ןיערגה תאו ללכב םישנא רמשל ךיא
לוהינ ידיקפתל םימיאתמ אלש םיקיתוו

?תולעייתהב קר אלו איש תחימצ יכילהתב דקמתהל דציכ .ה

:רגתאה
הנש רחא הנש תיבקע הילע"כ תרדגומ איש תחימצ
."30% תוחפל לש חוורבו תוריכמב

:היגוסה
?הטילש דבאל ילב איש תחימצ לש םיכילהת רמשל דציכ
,איש תחימצל לזמ ךלש הרבחל שי םא יכ בושחל םיטונ ונא
,וז הבישחל דוגינב .ךכ לע הטילש דבאת םתסה ןמ
עיקשת איה הלש דיתעב הנימאמ הריעצ תחמוצ הרבח םא
םילוכיש תוילוהינ תורקבו תוילוהינ תויונמוימב
.ךשמתמ הובג עוציב רשפאל