ןוגראב "המשנ ינקחש" תודוא (טעמכ) לכה
םתוא םיחפטמו םיגישמ ךיאו םתוא ךירצ המל
(...תוחפ ךל םילוע םה :זמר)

: י"ע בתכנ
תלהנמ ,תיגולוכיספ - שבד תנע
החימצו יוניש יכילהת לוהינב החמתמ
ינוגרא חותיפ ,תיתרגש יתלב ךרד - ש.ב.ד
Dvash םע החימצ - Touch םע יוניש

ירמוגטנומ / "ברקל םיאצויה םילייחה תובבלב הנושארו שארב גשומ ןוחצינ"

...היהי אלש המ" דציכ םילהנמ תורימאב רתויו רתוי םילקתנ ונא הנורחאל
...ךכ רחא ךרטצא םתוא ...םיכתוח אל המשנה ינקחש תא…אל וא םיצצקמ
."םמורתהלו המשנה תא עיקשהל...תופסונ תועש ךושמל ךרטצנשכ
."הרבחה הז םה" ,"רומשל ךירצ םתוא"

ןוגרא תודדומתה לש המצועה תודוסימ םה המיחל חורו המשנ ךותמ הדובע
.הטאהו ץחלו ,רבשמ תותעב
.ברקה הדשב המשנה דוסי תא הנושארל ששוא ןואילופנ ,ךכ
- ברקה לש םיילנויצר יתלבה תודוסיה תסיפתב היה ושודיח רקיע
:הרמאב אטיב ונויער תא .םדאה שפנל לקשמ ןתמ
."שולש יפ ירמוחה לע ישפנה םרוגה הלוע המחלמב"

קיפהל םרשוכב תינתומו םילהנמה תלטמ איה המשנ ךותמ הדובע תגשה
.ובטימ תא םדאהמ
.ותוגיהנמ רשוכבו להנמה תעדותב הליחתמה תרשרש איה וז הלטמ

תא גיצהל םתרטמש םיקלח השולש תב הרדסב ןושאר רמאמ אוה הז רמאמ
.ןוגראה חותיפב יזכרמ ביכרמכ םתריציל ךרדה תאו המשנה ינקחש לש םתובישח

:תולאשה לע הנעת םירמאמה תרדס
"םהמ - המשנ ינקחש" - ןושאר רמאמ
?המשנ ןקחש והמ *
.תונורסחו תונורתי - המשנ ינקחש לש ראומהו לפאה דצה *
המשנ ינקחש קוזיחו ןוחבא ,רותיא - ינש רמאמ
המשנ ינקחש רתאל דציכ *
.תינוגראה "המשנה" קוזיחב תוקינכט *
תוניוצמו המשנ :ינוגראה "מ.נ"ה קוזיח - ישילש רמאמ
."המשנה ןדבוא" ו הרבחה תורגבתה ןיב רשקה *
.תחא הפיפחב תוניוצמו המשנ :ינוגראה ".מ.נ"ה תא חתפל דציכ - םיסקודרפה תונמוא *

:המשנ ינקחש םהמ - חתופה קלחל רובענ תעכו
?המשנ ןקחש והמ *
.תונורסחו תונורתי - המשנ ינקחש לש ראומהו לפאה דצה *

?המשנ ןקחש והמ .א

:האבה החנהה איה "המשנ ןקחש"כ דבוע לש ותרדגהל סיסבה תא הווהמה דוסיה תחנה

הרבחה םע תישיא ןיב תוגזמתה הווח ינוגראה המשנה ןקחש
"האנש הבהא יסחי"ב תופוכת תראותמה

:םיאבה םייוליגב יוטיב ידיל האב וז תישיא ןיב תוגזמתה

"הרבח" רבדמ דבועה
"וזה הרבחה תא יתישע ינא...ינא"

"הרבח" הארמ דבועה
:םיאבה םייוטיבה תא ונייצ המשנ ינקחש םיראתמ םה ךיא ולאשנש םילהנמ
"ןוגראה רובע המשנה תא ןתיי אוה"
"שרדייש ןמז המכ הפ ראשיי אוה ךרוצ היהישכ"

הרבחה םע האנש הבהא יסחי הארמ דבועה
,םיילאוד םיישגר םייוטיבב םישמתשמ המשנ ינקחשכ ורתואש םידבוע
"המל ןיבמ אל יתוא וגרהת...וזה הרבחה תא בהוא ינא" תמגודכ
"....ןמזה לכ םירטקמ ,םייתפכיא דאמ" םהש םידבועכ ולא םידבוע וראת ,םדצמ ,םילהנמ
,יתייעב אוה" המשנה ינקחש לש לוהינה יישק לע םיעיבצמה םייוטיב ולע ףסונב
"ונלשמ אוה לבא....םיבוריס לבקל ול השק...יתודלי אוה


תונורסחו תונורתי - המשנ ינקחש לש ראומהו לפאה דצה .ב

רתתסמה תא חנעפל ונילע המשנ ינקחש לש תונורסחהו תונורתיה תא ןיבהל ידכ
."תישיא ןיב תוגזמתה" יוטיבה ירוחאמ

איה תישיא ןיב תוגזמתהל הקושתה ("הבהאה תונמא") םורפ ךירא יפ לע
,רתויב תיסיסבה הקושתה וז .םדאב םעפמה רתויב קזחה חוכה
.החפשמה תא ,טבשה תא ,ישונאה ןימה תא דכלמה חוכה

לע םירבדמ ונא םאה איה תישיא ןיב תוגזמתה לע ונרבדב הלאשה
,םימלש ןיב שגפמ ךותמ האבה וזכ ,תומלש ךותמ תוגזמתה
?יטויבמיס דוחיא םשב ןתונכל לכונש תוגזמתה לש תורגוב אל תורוצ לע וא

תומלש ךותמ אל תוגזמתה - המשנה ןקחש לש לפאה דצה .א
םיסופדה לע רתוי העיבצה המשנה ינקחש לש "םילפאה םידדצה תקידב
םיסחיב אצמנה הז ומכ ,יטויבמיסה דוחיאה לש ןורחאה גוסה םע םירושקה
,( sym-biosis) דחי םה .דחא תאז לכבו ,םיינש םה .הלש רבועל הרהה םאה ןיבש
;הנממ ורוסחמ לכ תא לבקמ אוה ,םאה ןמ קלח אוה רבועה .הזל הז םיקוקז םה
הלש הייח םג לבא ,וילע הניגמ איה ,ותוא הניזמ איה ,לוכיבכ ,ומלוע איה םאה
ןבומב לבא ,םנמא םייאמצע םיפוגה ינש ,ישפנה יטויבמיסה דוחיאב .וללגב םימצעתמ
.רוביח לש גוס ותוא םייק יגולוכיספה

,יטויבמיס דוחיא לש רשק םייקתהב יוטיב ידיל אב המשנה ןקחש לש לפאה ודצ
.ץוחב " יווש רסוח" לש הסיפתו דחפ ךותמ "ותמשנ" תא עיקשהל המשנה ןקחשל םרוגה
םישדח תמיסח ,עדי רודימ תויוגהנתה דצב העקשה תויוגהנתה - האצותה
.םיקוזיחב יתוהמ ךרוצו

:תורוצ יתשב תוארל רשפא יטויבמיסה דוחיאה לש םיילילשה םיטביהה תא

"םזיכוזמה" - הליבסה הרוצה
שמתשנ םא וא ,העינכה תרוצ איה יטויבמיסה דוחיאה לש הליבסה הרוצה
תלבסנ אלה השוחתהמ טלמנ יטסיכוזמה םדאה .םזיכוזמה תרוצ ,ינילקה חנומב
,ותוא ןווכמה ןוגראה / םדאה ןמ דרפנ יתלב קלח ומצע תא ותושעב תודרפנו דודיב לש
םדאהש הז לש וחוכ .לוכיבכ ולש ןצמחהו וייח רוקמ אוהש ;וילע ןגמ ,ותוא ךירדמ
אלא ,םולכ אל ינא ,לכה אוה ;לא אוהש ןיבו םדא אוהש ןיב ,האוגו חפות ול ענכנ
.תואדווהמ ,חוכהמ ,הלודגהמ קלח ינא ,קלחכ .ונממ קלח ינאש הדימב
;םינוכיס תחקל ךירצ וניא ,תוטלחה טילחהל ךירצ וניא יטסיכוזמה םדאה
;תומלש וב ןיא ;יולת יתלב אוה ןיא לבא - ושפנל דדוב אוה ןיא םלועל
ומצע תא השועו ,ותומלש לע רתוומ םדאה הז הרקמב .האלמ הדיל דלונ אל ןיידע
תא רוטפל ךירצ אוה ןיא ;ומצעל ץוחמ והשמ וא והשימ ידיב תרש ילכ
.תינרצי תוליעפ תועצמאב םייחה תייעב

"הטילשה" - הליעפה הרוצה
חנומב שמתשהל םא ,וא הטילשה איה יטויבמיסה גוזימה לש הליעפה הרוצה
תא םיצעמו חפנתמ יטסידסה םדאה .םזידס- םזיכוזמל רשקתמה יגולוכיספה
םדאב יולת יטסידסה םדאה .ול דגוסש רחא םדא וכותב לילכמ אוהש הזב ומצע
.ותלוז ילב תויחל לוכי וניא םהמ שיא ;וב יולת עונכהשמ תוחפ אל עונכה
,יטסיכוזמה םדאהו ליפשמ ,ביאכמ ,לצנמ ,הוצמ יטסידסה םדאהש ךכב קר אוה לדבהה
;לודג לדבהה תיתואיצמ הניחבמ .לפשומ ,באוכ ,לצונמ ,הווצמ
;םהל ףתושמה ןמ הברהב לודג וניא לדבהה ,רתוי הקומע תישגר הניחבמ
.תומלש ילב תוגזמתה

תומלש ךותמ תוגזמתה - המשנה ןקחש לש ראומה דצה .ב
םילעופה ןוגראב המשנ ינקחש םויק הבר הדימב אוה ונינפב בצומה ינוגראה רגתאה
"הלשבה תוגזמתה"ה ,יטויבמיסה דוחיאל דוגינב .המלש תוגזמתה ךותמ
.ולש תוילאודיווידניאה רומיש ,םדאה לש ותומלש רומישב הנתומה דוחיא איה

:סקודרפה לוהינ - ינוגראה רגתאה
.םייתש תורתונ תאז לכבו תחאל תושענ - דבועהו ןוגראה - תושפנ יתשש

:המשנה ןקחש לצא יוטיב ידיל תואבה תויוגהנתה רפסמ המלשה תוגזמתהל
.דובכו תוירחא ,הגאד

תויתפכאו הגאד
,ןוגראה לש ותחלצהו ותחימצ ,וייחל ןיעל תטלוב הגאד םיארמ המשנה ינקחש
הארנו היהו םא תבהא תונכב ונתוא ענכשת אל החכוה םוש ש יפכ קוידב
.הקוניתל תגאוד הניאש

תוירחא
,ץוחבמ הפכנה והשמ ,"הבוח" הניאש תוירחא םיארמ המשנ ינקחש
." תונעיהל" ןכומו לגוסמ תויהל ,ןוצר ךותמ האבה תוירחא אלא
.ומצע יפלכ תוירחא ול שיש שיגרמ אוהש יפכ ןוגראה יפלכ תוירחא ול שיש שיגרמ אוה

דובכ
ישילשה ביכרמה אלמלא ,תונשוכרו הטילשל רדרדיהל תולקב הלוכי תוירחאה
תא דבכל תלוכיה ועמשמ ;האריו דחפ וניא דובכ .דובכה ,המלשה תוגזמתהה לש
סיסב לע אלש רחאה לש תוחתפתה םדקלו ,אוהש ומכ םדא תוארל ,ןוגראב תונושה
תימצע הכרעה סיסב לע קר םייק דובכ ."ינובשח לע הז"ש הסיפתה
.תוישיאה תולוכיב תקפסמ

םסיסבש המשנ ינקחש םיחפטמו םינוב ,םירתאמ דציכ רוקסנ אבה רמאמב
.תומלש ךותמ תוגזמתה - ןוגראה םע תישיא ןיב תוגזמתה