תושיכרו גוזימ יכילהתב תינוגרא םינפ תרושקת

M&A ךלהמב תינוגרא םינפה תרושקתה תובישח .א


.םיגוזימו תושיכר לש תחדקב םיאצמנ ונא
.תילבולג הלכלכ לש ןיעל תורכינה תואצותה תחא
תמועל 96 - 99 - ב 350%- ב הלע םלועב םיגוזימ 'סמ .1
(PWC) .ןהל ומדקש םינשה עברא
.רלוד דראילימ 650 - ב M&A ומכתסה 99 תנשב .2
םניא 83%- ו םיחלצומ םלועב םיגוזימהמ 50% קר .3
.(PWC לש רקס) תוינמה ילעבל חוור םיאיבמ
ישונאה םרוגה תחנזה אוה םיגוזימ לשכל תוביסה תחא .4
.תרושקתב ןוידה תובישחל הביסה וזו (יטפשמהו יפסכה דצב תודקמתה)

לע וביעי ולפוטי אל םאש םיטביה :הדרחב םידבועה -
.ולישכהל וא ובכעל םילולע ףאו גוזימה
םרוג יכ הלגמ ב"הראב ףלה טרבור תרבח העציבש רקס -
.גוזימ תובקעב הדובע םוקמ ןדבואמ ששחה אוה םילהנמ ברקב ירקיעה הדרחה

:תרושקתה תובישח ךכיפל
,םצרמו םידבועה דוקימ לע תרמוש איה . בציימ יעצמא איה תרושקת
,םידבוע - םכלש ןיינעה ילעבשכ .םיגואדו םילבלובמ ויהיש םוקמב
, םירצימ םניא םה ,היהתלו תוגאדל ןמז םישידקמ םיעיקשמו םיקפס ,תוחוקל
םיעיקשמ וא םיקפסמ ,םינוב

:יוניש ךלהמב תיביטקפא תרושקת תועמשמ
םילבקמו םיניבמ ןינעה ילעבש אדוול -
ילעב לכ ןיב השדחה תיקסעה העצהל הכימת רוציל -
.התוא קפסלו תיקסעה העצהל ענכתשהל םירומאה ןיינעה
ריתוהל אלו םצרמו םישנאה דוקימ לע רומשל -
.םיגאדומו םילבלובמ םתוא

M&A יכילהתב תינוגרא םינפ תרושקת בוצעב תולועפ .ב


תוריהמ - ?יתמ .1
הריהמ תויהל הכירצ םינוגרא םינפ תרושקת
ןיב גוזימ ךילהתש רוסא (!לדבהה תא השוע תוריהמ)
:רחאמ ריבסל רבעמ בר ןמז חקיי תורבח

ברקב תואדווה רסוח לדג ךשמתמ אוהש לככ .א
.םיבוט םידבוע תביזע הליחתמו םידבועה
תואדוו יא בצמב היוצמ גוזימ תפוקתב הרבח .ב
ןמזב ףושח ןוגראה .תכרעמה בור לש רערועמ דוקפתו
םירחתמה דצמ תופיקעל רחא בצמ לכבמ רתוי הז
.(הצפהה ךרעמ רוערע ,תושדח תויגטרטסא ,םיעצבמ)


תודקמתה - ?המ .2
:"ןכות תלוטנ תרושקת" אוה M&A תרושקתב חיכש אטח
ילוטנ תויהל םיטונה הקסע לע הזרכהה רחאל םירבעומה םירסמ
.תולאשל תובושת תוחפו תוהובג םיליממ םיבכרומו ןכות
תויהל םילולע ןתומה ןמ תויריו םייתועמשמ וד םירוביד ,חופינ
םיקסוע םה :יוניש תעב תרושקת לוהינב תויטננימוד תוקיטקט
םישיגדמ םדא ינב םע רשק תריציב רשאמ תוזרכה תריציב רתוי
.תרושקתל רוביד ןיב םילבלבמו תועמשמה ינפ לע ןונגסה תא
עדימב ישממה ךרוצה לע תונעל םיחילצמ םניא - לכמ בושח
.(ןיינע ילעבו םיעיקשמ ,םיקפס ,תוחוקל ,םידבוע לש)

:תרושקתה ןכותה תורטמ
.תולאשל תונכ תובושת קפסל -
.ךרעה תרבגהב בושח םרוג םה םירישי םירוביד -
.תורעשהב הטילש -

:םיריצ ינשל סחייתי ןכותה

ילנויצרה ריצה .א
תונורתי ריבסמה יעוצקמ , יניינע עדימ ןתמ .1
.('בויכו םודיק תלוכי ,יקפוא בחור) יגול ןפואב
קפסת ךרע הזיא עומשל םיפצמ ונא -"ךמצע תא עד" .2
עיבהל לוכי אוה םאהו שכורה איבמ המ ,דעיה תרבח
.תוחוכ תובלשמ תורבחה יתש רשאכ םיצצ תונורתי וליא ,ותדמע תא
תא הריהבמ (דוחלו דחיב) תורבחה יתש לש ימינפה ךרעה תנבה
ףותישו םידמעומ תכרעהל םיכרצ תפמ תקפסמו שכורה תיגטרטסא
.גוזימה דוסיבש יגטרטסאה ןויגהה המ .םיאיבמ םהש הלועפה
שכרנה דעיהו שכורה ןיבש ןוויכמ תולשכנש תובר תואקסע וניאר
תוביסה תא ןיבהל םידדצה ינש לע .תיביטקפא תרושקת התיה אל
ןיבהל בייח תשכרנה הרבחה לש םידבועה תווצ .הקסעה ירוחאמש
.הקסעה תזרכהב ךרע תורצויש תוחטבההמ תובר קפסל בייח אוהש ןוויכ
.תשכרנה הרבחב םידבוע לש הובג הפולחת ,האצותה - אל םא

ילנויצומאה ריצה .ב
םע שגפמ ינפמ ,םייביסאמ םירוטיפ ינפמ הדרחב םידבועהמ םיבר ,רומאכ
תושירדה תוהמ ,היכרריהה ,ינוגראה הנבמב םייונישו תרחא תינוגרא תוברת
.ובכעל םילולע ףאו גוזימה לע וביעי דעומב ולפוטי אל םאש םיטביה ולא .דיקפתהו
,תואדוו יאל םוקמ תתל ,(FAQ) תומכסה יאו תומכסה ףיצהל :ךירצ ןכל
הדרחה תמר תתחופ ךכב (םידדצה יבגל קר אלו) שחרתמה יבגל רבסה תתל
.יונישל תודגנתהה תשוחתו

תוילאיצנרפיד - ימ .3
םינוש דעי ילהקל תרושקתה תא םיאתהל שי -
(םיעינמו םימלוב תוחוכ יופימ) FFA חותינ י"פע
םיניגפמה םיידיקפת םילודומ תועצמאב רשקתל שי -
.חתפמ תודמעב םתסירפו תויוצרה תויוגהנתהה תא
- לוהינה לע שגדב םינושה םיגרדל תונפל שי -
.רתויב הברה המצועב יונישב םישיגרמ יכ רתויב שיגר םרוג
םא דחוימב יונישב םישיגרמ תוחפ רטוזו םייניב גרד
.םהיתוצובק םע םירבוע םילהנמה

הפונת - ךיא .4
הניטורה תוימרופטלפב להונת תרושקתה .א
.(םיעוציב לוהינ החוור /הכרדהב בוליש) תילוהינה
:םייוניש לוהינל תוימרופטלפב להונת תרושקתה .ב
תרושקת יצורעב) םיידועיי םימרוג י"ע םיידוחיי םישגפמ
( 1/1 הדובע ישגפמ ,םיידדה םירוקיב ,תואנדס , NEWSLETTER - םינוש