קשמב הטאה תותעב ינוגרא החימצ ךילהת לוהינב םידעצ

: י"ע בתכנ
תיגולוכיספ - שבד תנע
ינוגרא חותיפ ש.ב.ד

ירגתא עסמל האציש םישנא תרובח לע םירופיס םתעמש םימעפ המכ
תונורכיז םע ,רתוי םישבוגמ ,רתוי םיקזח ואצי ומויס םעו (תוגוז ,םירבח)
?עסמה ךלהמב ודרפנ ףאו ובר ,וסעכש ולאכ לומל םיפתושמ
ןתינ הנממ ןחבמ תפוקתו תמוצ םיווהמ םישק םיבצמש םיעדוי ונלוכ
...וא רתוי םיקזוחמ תאצל

רמג דע תוכחל אל - שונא יבאשמ ישנאו םילהנמ ,םכל הנפומ הז רמאמ
!תיחכונה תילכלכה הטאהה
:רושעמ רתוי רבכ תחתפתמה תיקסעה הכפהמה תא םייסל הב ושמתשה
.םכלש הבילה תצובק תא תא וקזח ,רתוי םיזר תויהל וכפה
.םישימג - רפוס תויהל וכפה
םישדוחב םהב םיטקונ םתאש תולועפהו םילבקמ םתאש תוטלחהה
םאש םינימאמ ונא .תואבה תופוקתב םכלש קסעה תא ובצעי םיבורקה
רתוי םיקזח הטאהה תפוקתמ ואצת תעכ םינוכנה םידעצה תא ושעת
.הנצוצת ןהש עגרב תושדח תויקסע תויונמדזה שפחל םינכומו

,קשמב הטאהה יכילהת לוהינל םיפיטו םיחנמ םיווק תתל הז רמאמ תורטמ
.ותחימצו ןוגראה קוזיחל תונמדזהכ ,םימוצמצ יכילהת ללוכ

.יונישו החימצ יכילהת לוהינב תוחמתה "ינוגרא חותיפ - ש.ב.ד"ל
ומכ קשמב תורבח ןווגמב יטקרפ ןויסינ לע ךמסנ ןלהל גצומה עדימה
.םייאקירמא ץועיי יפוג םע עדי יפותיש םג

:םיאבה םיאשונה וגצוי רמאמה תרגסמב
.החימצ ךילהת לוהינל יאנתכ " הקוצמ" תסיפתב דוסי תוחנה *
."הקוצמ" תעב תודדומתהל רשקהו פא-טראטס תורבח לש תודליה תולחמ *
.הקוצמ תותעב החימצ תייגטרטסא בוציעל םיחנמ םיווק *
.קשמב תויחכונה תותעב החימצה ךילהת בוציעב םידעצו םיפיט *

דוסי תוחנה - הקוצמ תותעב החימצ .א

תייגטרטסא שוביגל סיסב תווהמ דוסי תוחנה רפסמ
:קשמב הקוצמ תותעב תוילוהינ

:"הקוצמ" בצמ םירידגמ ונא דציכ .1
."תואדוו יא ,קנח תשוחת" כ הקוצמ ,םירידגמו ,םיווח ונקלח
."החימצל תונמדזה"כ םג הקוצמ תוארל םילוכי םירחא
םיינוציח םימרוג ופימ רשא החימצו יוניש יכילהת םוחתב םירקחמ
תוביסה תחא יכ ואצמ םירבוע םישנאש םייתועמשמ יוניש יכילהתל
םישנא רשא ירבשמ עוריא איה םישנא לש ךרד תוצירפל תוחיכש רתויה
תוביסה תחא יכ םילגמ ונא אמגודל ךכ .('בויכו ןישוריג ,ןדבוא) ווח
.ןישוריג.…איה םיקסעל םישנ תסינכל רתויב תוחיכשה
תונמדזה םיווהמה םיבצמכ הקוצמ יבצמ תוארל םילוכי ונא הז ןבומב
תקזחב ,ישיא קוזיחו תולבוכ הבישח תוינבת תריבש ,ךרד תצירפל
." ךתוא לשחמ, ךתוא גרוה אלש המ"

:היהת החימצ תייגטרטסא בוציעב הנושארה ונתחנה ךכיפל
!החימצ תויתשת בוציעו ןוגראה קוזיחל תונמדזה הווהמ קשמב הטאהה בצמ


דדומתהל ידכ םישרדנ - םיישיאו םיינוגרא - םיביכרמ ולא .2
?הקוצמו הטאהה בצמ םע יביטקפא ןפואב

םינוגראש ךכ לע םיעיבצמ רבשמ יבצמ םע תודדומתה םוחתב םירקחמ
םירשוכב םינייפאתמ רבש יבצמ םע יביטקפא ןפואב םידדומתמה םישנאו
עודיש המ ,תימצע הטילשו ןוסיר רשוכ לע שגדב ,םיחתופמ םיישגר
.רתוי בר ןמז ךרואל דורשל ידכ " בלה בצק תטאה" כ
םיילכש םירשוכב םג םינייפאתמ םייביטקפא םידדומתמש אצמנ ףסונב
המאתה ךרוצל םינוש םישיחרת תיינב ,יוזיח רשוכ לע שגדב םיחתופמ
.תיאדוו יתלב תידיתע תואיצמל תיבטימ

:היהת החימצ תייגטרטסא בוציעב הינשה ונתחנה ךכיפל
חתפל תשרוד קשמב הטאהה בצמ םע תיביטקפא תודדומתה
םיילכש םירשוכו ("בלה םע לוהינ") םיישגר םירשוכ וילהנמבו ןוגראב
!דחאכ (םישיחרת תיינב ,יוזיח)


תולחמ אמגודל ןחבנ םא ,רקיע לכ םהילאמ םינבומ םניא ולא םירשוכ
. Start Up תורבח לש רתויב תוחיכש תודלי
ולא תורבחמ תוברש ואצמ Start Down - ל תוחיכש תוביס לע םיאצממ
םהיניב ,הרבחה תחימצל םסח םיווהמה "םיישגר" םיאולחתב תוקול
רסוחב תנייפאתמה (תילאיר תוימיטפוא םוקמב) תינורכ תוימיטפוא
.דועו השימג תמא ,םידבועה ןמ עדימה תרתסה ,תוביסנל המאתה
הקוצמ תותיעב החימצל יאנת יכ תנעוטה הינשה דוסיה תחנהל רוזחנ םא
ךרוצל ולא תוביסנב רזעהל תולוכי תובר תורבחש ירה ,ישגר ןסוח אוה
.הרבחה לש ישגרה תורגבתהה ךילהת םודיק

.תואמגוד רפסמ ןחבנ הבה !חרכהב אל ?הירואית

.הקוצמ תותעב החימצ תייגטרטסא בוציעל םיחנמ םיווק .ב

, AT&T תמגודכ תורבח ונחב רשא john .G. Mathers - ו William R. Danials
םינייפאמ רפסמ ולא תורבחלש ךכ לע עיבצה דועו GE ,Mirabilis , RAD
,תושימג ,תונשדח םהיניב ,הקוצמ יבצמב ןהלש תודימעה רשוכ תא םילידגמה
.דועו םיכרצל המאתה ,תוידוחיי ,םייונישל הבוגת

יוניש רשוכ תולעב תורבחכ ואצמנ ולא םינייפאמל תונועה תורבח
:םיאבה םימוחתב יוטיב לבקמה (" CHANGEBLE " )
.םיבאשמ תקולחו תויופידע ירדס יונישל הרידת תלוכי - ינוגראה טביהה .1
.יונישה םע תודדומתהו המאתה תלוכי - ישיאה טביהה .2
תויופידעה ירדס יכ אדוולו םיעוציב בקעמ עוציבל תלוכי - ילועפתה טביהה .3
.השעמל הכלה םיעצובמ ןכא םישדחה

ומכ הטאהו רבשמ תופוקתב רתוי הבוט תודדומתה תלוכי תורבחל יכ אצמנ
.תונתשמה תוביסנל ריהמו רפושמ תויתבוגת רשוכ םג

?החימצל תונמדזהל קשמב הטאהה בצמ תא ךופהל דציכ זא
– איה ונתבושת
!Be Changeable – ינוגרא סכנכ יוניש םע דדומתהל ךלש ןוגראה תלוכי תא קזח


.הארנ ואוב ?תויחכונה תותעב הז תא םישוע דציכ

תותעב תיביטקפא תודדומתהו החימצ יכלהמ תלבוהל "םיפיט"ו םידעצ .ג
Changeable – ל רשוכה קוזיח סיסב לע תויחכונה הטאהה

תינוגרא החימצל תונמדזהל הטאהה תותע תכיפה ךרוצל םישרדנה םיכלהמה
:ידי לע ( Changeable) יוניש םע תודדומתהל ןוגראה תולוכי חותיפ םיללוכ
ןוגראה לש "ישגרה" ןסוחה קוזיח .1
םינתשמ םיבצמל המאתהו יוהיז ,יוזיחל םיילכשה םירשוכה קוזיח .2

:ןלהל תוטרופמה ולא תמגודכ ,תונוש תולועפ ללוכ ולא לש קוזיח


: ןוסירו תישגר תורגב תיינבו הרבחה לש ישגר ןסוח חותיפ .א

(ירשפא שיחרת לכב ןסוחו תולגוסמ תשוחת רומיש) ינוגרא ןסוח תריצי .1
. הדיחיה תוואגו היצביטומה רומישו

ילככ הרבחה לש תושימגה יכרע תעמטהו המאתה ,גורדשל לועפל ןמזה והז
םיבצמל המצע םיאתהל תעדויה הקזח החפשמ" לש רסמ תרבעהל
."תקזוחמ תאצלו םינתשמ

.םוצמצ ךילהת תרבוע / הרבע הרבחה רשאכ דחוימב ההובג תובישח הז ךלהמל
,ןוטיק יכילהתב םתדובע תא םידבאמ רשא ולאל ףסונב ,םיעדוי ונאש יפכ
ןוגראב םיראשנ רשא םידבועה םה ןוטיקמ רתויב םיעפשומ רשא םישנאה
םיפתוש םיכפוה "םידרוש"ה ןמ םיבר .םידבכ תורשמ יצוציק ועצובש ירחא
"םידרוש"ה םתויה לע המשא ישגר םיווח ,םירטופמה לש תורירמה תשוחתל
.רותב םיאבה תויהל םילולע םהש הדרח םישחו
ירושיכו תויצביטומ רומישו - רומישל ההובג תובישח תמייק
.םיראשנה לש - חתפמ
לולסמו תישיא החימצ תוינכות םודיקל לועפל םיצילממ ונא ךכ םשל
םתרטמש ( !ןוטיק יכילהת ורבע רשא תורבחב דחוימב) םידבועל ישיא חותיפ
.("ףואשל ןאל שי") ישיא קפוא תיינבו תויצביטומ רומיש , ןיינע תריצי
"החותפ הטיסרבינוא" וחתפ רשא תורבחב תוארל רשפא ךכל אמגוד
ןיב תויונמוימב תורצק תורשכה לולסמ דבועה לבקמ התרגסמב םידבועל
.תישיא הרשכה תינכות סיסב לע ישיא םיעוציב רופישל תוינוגראו תוישיא

תימיטפוא היונרפב הבוגמ " ערבו בוטב" עדימב ( תיביטקלסה) תופתושה תמר רופיש .2

דבועהש לככ ורפתשי תוימיטפואו הלהנהב ןומאה ,ינוגראה ןסוחה תמר
.דחאכ (תוימיטפוא רודיש ךות) ערו בוט עדימל ףשחיי
תוינוגראה תוביסנל רשק אלל "ןיטולחל תוימיטפוא" תורודשת
תוארל רשפא ךכל אמגוד .דבכ ןומא רסוח תורציימ "םיאור םלוכ"ש
טקשב לבא "םיחתות ונחנא...רדסב לכה" תורדשמ הרבחה תובישי ןהב תורבחב
!םימטמוטמ אל םידבועה…ש םיחכושו.. .דועו םיטקייורפ םירצוע ,םירטפמ דצב

הרבחב תרושקתה תויתשת רופישל לועפל ןמזה הז יכ םינימאמ ונא
תובישח תא םג שיגדנ .(םינפ לומ םינפו ריינ תוססובמ תוינורטקלא תויתשת)
תריציל ןוטיק יכלהמו COST CONTROLL יכלהמ עוציבב עדימ תופתוש
.(תילאיר תוימיטפוא) תיתימא תופתוש

לע תועיבצמ וז הפוקתב םוצמצ יכילהת וליבוהש םילהנמ םע תוחיש ןכא
:םוצמצ יכלהמ גיצהל םאובב םהל םירע תויהל םיכירצ םילהנמש םיאבה םיללכה
:רורב רסמהש ואדוו .א
,המל יבגל ןימאו יבקע עדימל רתויב בוטה רוקמה תויהל םיכירצ ןוגראב םילהנמ
םיצוציקה ועצוב דציכו יתמ
:דובכו תונידע ,תושימגב ורשקת .ב
.רשפאה לככ םדובכ רומש ךות םיאצויה םידבועב לפטל רוכזל דאמ בושח
תוא הווהמ ןוגראה תא םבזועב םידבועב םילפטמ וב ןפואה :רוכזל שי
.ןוגראב םיראשנה ולאל המצוע בר
:עדימ ופסא .ג
,םידבוע לואשת) בושמ ינונגנמ םדקל ןוגראה לע ,םייתועמשמ םיצוציק ירחא
.םידבועה תודמעב םייוניש ןוחבל ידכ (דוקימ תוצובק ,תוחיש
תושעל וכרטצי םילהנמה ,עדימ לש הז גוס ףסוא וניא ןוגראה םאב
.ילמרופ אל ןפואב תאז
:דחא דחא ,שוחנ ןפואב "הניפסל" םישנא וריזחה .ד
דבוע לכ וליאכ "הרזחה"ה ךילהתה תא שדחל ךרדל תאצל םיכירצ םילהנמ
הרבחב דבוע לכל "ריכזהל" יאדכ ךכ םשל .שדח דבוע אוה ראשנש
לש דועייה ,ןוגראה לש דועייה תא וגיצה :"תורשקתהה תקסע" תא
.הז דועייל דבועה לש תידוחייה ותמורת תא ושיגדהו הצובקה
,רחמו םויה ירמוח אלו ירמוח לומגת יחנומב עיצמ ןוגראה המ וריבסה
.רחמו םויה עוציב תמרב דבוע לכמ ךירצ התא המו ,עיצמ להנמכ התא המ
.דימתמ ןפואב הקסעה תא ושדחו הקסיעל האלמ תופיקש רציל ודיפקה


:םינוש םישיחרתל תינוגראה תוכרעהה תמר רופיש .ב

."ןיערגה" קוזיחו היצזיטסלא יכילהת םודיק .1
ןוגראלש לככ תרפתשמ םינוש םישיחרת םע דדומתהל תינוגראה תלוכיה
תואיצמל תינוגרא המאתה רופישל לועפל לכונ .תושקונ הדובע תוינבת תוחפ
.ןיערגה קוזיחו ,הנבמה חוטיש ידי לע הנתשמ תידיתע
,רתוי תובחר תויבחור תובישי ומיקה רשא תורבחב תוארל רשפא ךכל אמגוד
םילולסמה דצב) םייעוצקמ םיליבומל לולסמ וחתפ ,חתפמ ישנא םע
.דועו (םיליגרה םיילוהינה

לע םדאה חוכ "רורווא"ל הפוקת וז - םיצוצמצל תולעופ ןניאש תורבחב םג
,יטירק עדי יזחוא :םילבוקמ םינוירטירק ) הרבחה לש ליבומה ןיערגה יופימ ידי
,תיעוצקמ החימצ לאיצנטופ ילעב ,ילוהינ לאיצנטופ ילעב ,םידסימה רוד
BOTOM 20 יופימ ,( תיתוהמ המורת ינתונ ,הרבחה דוקפתל םיטירק
.םימיאתמ יתלבה רורוואו

.תושיחנ ,תודירש ,תושימג יכרע - םיכרעל םינמאנ ויה :ונלש רסמה
!םימיאתמ יתלבה םישנאל אל

- שימג לוהינל תויתשת תמקה .2
תובר תובישי ותיחפה - רתוי םיזרו םישימג לוהינ יכילהת םדקל ןמזה והז
,המישמ יתווצ ומיקה ,הרבח תוצוח המישמ תונווכמ תובישי ודדוע ,םיפתתשמ
תוכרעמ ועימטהו (ןיעל הארנ ןפואב) םיינוגרא םיגרדמ ןיב קוחיר ותיחפה
.המישמה דוקימ תמר רופישל םיעוציב לוהינ


,רתוי םיקזח םייחכונה הטאהה יכלהממ תאצל םכל ורשפאי ולא םיכלהמ עוציב
! תוידיתע תויונמדזה לוצינל רתוי םינוכנו רתוי םישימג


:םוכיס

?תינוגרא החימצל תונמדזהל הטאהה תותע תא ךופהל דציכ
הטאהה תותעב תיביטקפא תודדומתהו החימצ יכלהמ תלבוהל םידעצה תרשע
Changeable – ל רשוכה קוזיח סיסב לע תויחכונה


: ןוסירו תישגר תורגב תיינבו הרבחה לש ישגר ןסוח חותיפ
תעמטה ידי לע (ירשפא שיחרת לכב ןסוחו תולגוסמ תשוחת רומיש) ינוגרא ןסוח ורצי
םביבס םידבועה שוביגו הרבחה יכרע

חותיפ ילולסמ) םידבוע לש – חתפמ ירושיכו תויצביטומ רומיש – רומישל םילולסמ ונב
(דועו םידבועל "החותפ הטיסרבינוא" ,תישיא החימצ תינכות ,ישיא

,תרושקת תויתשת ורפש :"ערבו בוטב" עדימב ( תיביטקלסה) תופתושה תמר תא ורפש
,ןוטיק יכלהמו COST CONTROLL יכלהמ עוציבב עדימב ופתש ,תרושקת יכלהמ תוכיא
ןפואב "הניפסל" םישנא תרזחהל ולעפו עדימ ופסיא ,דובכו תונידע ,תושימגב ורשקת
.הרבחה םע דבועה לש "תיקסעה תופתושה" ןונער ידי לע דחא דחא ,שוחנ

: םינוש םישיחרתל ןוגראה לש תורפושמ תוכרעה תולוכי תיינב
."ןיערגה" קוזיחו(הנבמה חוטיש) היצזיטסלא יכילהת םודיק
םדאה חוכ "רורווא"
תונווכמ תובישי םודיק ,תובישיה לוהינ תוכיא רופיש – שימג לוהינל תויתשת תמקה
תעמטהו םיינוגרא םיגרדמ ןיב קוחיר תתחפה ,המישמ יתווצ תמקה ,הרבח תוצוח המישמ
.םיעוציב לוהינ תוכרעמ