- קשמב הטאה תובקעב םינעוצקמ רומיש
תינוגראה תרושקתה דיקפת

: י"ע בתכנ
(M.Sc) ינוגרא ץעוי - איבל תימע
יוניש תוכמות תוינוגרא תויתשת חותיפב החמתמ
"ינוגרא חותיפ ש.ב.ד"

."עיגי ונירות םג ...עדוי ימ ...ךכ רחאו םה הז וישכע"
.םיראשנה לע םא יכ םיבזועה לע קר אל תערכמ העפשה ןוטיקה יכילהתלש םיעדוי ונלוכ
ןוטיקה יכילהת תא להנל - שונא יבאשמ ישנאו םילהנמ ,םכל הנפומ הז רמאמ
.םכלש הבילה תוצובק קוזיחל תונמדזהכ
תרושקתה תויתשתב יביטקפא שומישל םיפיטו םיחנמ םיווק תתל הז רמאמ תורטמ
.הרבחב םיניוצמ םיעצבמ רמשלו הטאהה תותעב םירושיכ להנל ידכ הרבחב תינוגראה
ןלהל גצומה עדימה .יונישו החימצ יכילהת לוהינב תוחמתה "ינוגרא חותיפ - ש.ב.ד"ל
.םייאקירמא ץועיי יפוג םע עדי יפותיש םג ומכ קשמב תורבח ןווגמב יטקרפ ןויסינ לע ךמסנ

:םיאבה םיאשונה וגצוי רמאמה תרגסמב
;דוסי תוחנה - קשמב הטאה תותעב םירושיכ לוהינ *
;ןוטיק יכילהתל םידבוע תובוגת ראוטרפר *
תודדומתהה רופישל תינוגראה תרושקתב יביטקפא ןפואב שמתשהל דציכ *
?ןוטיק יכילהת םע
;ןוטיק ירחא םיניוצמ םיעצבמו םידבוע רומישל תינוגרא תרושקת בוציעב םידעצ *

דוסי תוחנה - קשמב הטאה תפוקתב ( talent) םירושיכ לוהינ .א

הרבחב םירושיכה לוהינ תייגטרטסא שוביגל סיסב תווהמ דוסי תוחנה רפסמ
:קשמב הקוצמ תותעב

תונמדזהכ ןוטיק .א
,הרבחל םתקיזו םכלש הבילה תוצובק קוזיחל תונמדזה םיווהמ ןוטיקה יכילהת
.דחאכ םיראשנלו םיבזועל בל תמושת ןתמ ךות ולהוניש יאנתב תאזו היתורטמלו הדועייל

"ער" ןוטיק לומ "בוט" ( Downsizing) ןוטיק .ב
הרצוצח תעורת לוקב םירוטיפ לע םיזירכמ םיריכב םילהנמ תופוכת םיתיעל
ןמ דחא אוה הדובעה חוכו רחאמ םיעיקשמה תליהק תא תוצרל ידכ
.תורבחה בורב רתויב תולודגה תונתשמה תויולעה
.הבר בל תמושתב ותוצקהל שיש יגטרטסא סכנ אוה ישונא ןורשכ לבא
התוא ךותחל לקנב ןתינש ביצקתב הרוש לאכ הרבחב םישנאל םילהנמ תוסחייתה
."ער ןוטיק" םינכמ ונאש המ והזו .ער קסע והז דחא ןועברל חוור תוחוד רפשל ידכ
,PayRoll - ה ןמ םישנא ודירוהש ינפל ובשחו ורצע םילהנמ וב ךילהת אוה "בוט ןוטיק"
םתקבאנ דציכ ורכז .הווההו רחמה יעוציבל םייטירקה םירושיכה רומיש לע שגד ךות
.םכנוגראב םירשכומ םישנא רמשלו סייגל תונורחאה םינשה שמחב םוי םוי
םידבוע םע םיסחיו ךרע בר ןויסינ ,םכלש הכרדהה תועקשה תא ומע אשונ דבוע לכ
רומישל לעופה הזכ אוה "בוט ןוטיק" ךילהת .תוחוקלו םיעיקשמ םג ומכ םירחא
.הרבחה ןמ םישנא תאצוה דצב ולא םיסכנ

ןוטיק יכילהתל םידבוע לש תובוגתה ראוטרפר .ב


ןפואב וביגי םישנאש תופצל שיו םינוגראב השק היווח םה םוצמצו ןוטיק יכילהת
םיקסוע ןוגראב םילודג םיקלח יכ תוארל היהי ןתינ םיבר םירקמב .םאתהב ישגר
רשפאש ינפל םתוא דבעל שיש םייעבט םיכילהת םה ולא .תולבאבו םימשא שופיחב
.האלה ךישמהל תמאב

:ןוטיק יכילהתל תובוגת יגוס השולש תוהזל ןתינ יללכ ןפואב

השיגב וא היטפאב ונייפואי םישנאהמ 70-%80% כ תוצובקה בורב .א
!הנווכהלו הלבוהל םיקוקז ולא םישנא ."הארנו הכחנ" לש
ןויסינ ךות יונישב לבחל וסני ,יולגב םיניוע ויהי םיראשנהמ 10-%15% כ .ב
.ותומדקל בצמה תא ריזחהל
דוקימ ילעב םישנא ולא ,םיגיהנמה םה םירתונה 10-%15% - הרתיה .ג
.םבצמ תא רפשל תנמ לע תושדח הלועפ יכרד םישפחמה ימינפ הטילש

:וב םיעטקנ םיבושח םיפצר רפסמ רשאכ רבשמ בצמ אוה ןוטיק לש בצמ

םירתונהו ןוגראה תא םיבזוע םידיקפת ילעב ןוויכ עטקנ ידוקפתה ףצרה .א
.םירסחה לע תוצפל ןויסינ ךות םדוקפת תא םימיאתמ
הדובעה םוקמ ןיבש ןומאב יסיסב אוהשמש ןוויכ עגפנ ישגרה ףצרה .ב
.הלאש ןמיסב תעכ דמוע דבועל
לוהינ ידיקפת ילעב רשאכ תובורק םיתיעל עטקנ יתוגיהנמה ףצרה .ג
.ןוגראה תא םיבזוע
ןוגראה ירבחלו תרהבתמ הנומתה רשאכ עגפנ יתעדותה ףצרה .ד
.םימוצמצה לע הטלחהה ברע םהל התייהש וזמ הנוש איהו ,ותא םיבבוסלו

ןוטיק יכילהתל תיביטקפא תודדומתה בוציעב תינוגראה תרושקת לש המוקמ .ג

,לובלבל ללכ ךרדב האיבמ םיפצרה תעיטקו ןוטיקה יכילהת תאצות
.אצומ רסוח לש השוחתו ,תויביטקפא יתלב תולועפ
,תוקרפתמו תונתשמש תובר תורגסמ ןנשי םימוצמצ לש ךלהמל םיסנכנ רשאכ
:תינוגראה תרושקתה םג ךכ
.תוריהמב םיחתפתמ םישדח תרושקת יצורעו םירבשנ םינשי תרושקת יצורע
םישפחמ םילהנמו םידבוע .רתוי םייטננימודל םיכפוה ןומא רסוחו תונדשח
.תינויגהו תנבומ םלוע תנומת שדחמ םמצעל תונבל תנמ לע עדימ תורוקמ

םצמצל הלוכי ןובשחב ולא םימרוג תחקולש תינוגרא תרושקת לש תכרעמ
.ןוגראה לע םדאה חוכב ןוטיקל תויהל תולוכיש תוילילשה תועפשהה תא דואמ
.ןומאה אוה סחייתהל שי וילא יטירקה םרוגה

םנה םידבועה לש םנומאב עוגפל ילבמ םצמצל וחילצהש םינוגרא"
(Tulgan, 2001) "דיתעב ששואתהל רתוי הובג יוכיס ילעב


.דחוימב החיטבמ הניא וז רשאכ הנימא תואיצמ רשקתל תנמ לע בר ץמוא שרדנ
תונבל ןתינ וילעש ידיחיה סיסבה אוה תוילאיר תויפיצ לש רושקת תאז םע דחי
רשאכ הדורוו הנומת רייצל תוסנל תועט וז היהת .הלועפה ףותיש ךשמה תא
תקלוח הניא הלהנהה יכ רחואמב וא םדקומב וניבי םידבועה .רורב וניא דיתעה
.םירחא תרושקת יצורע םמצעל שפחל וליחתיו יטנוולר עדימ םמע
.םקשל דאמ השק רשא טביה וניה ןוגראל םידבועה ןיב ןומא ןדבוא
תיפוס הכמ ולבקי ןומאה תודוסי ,העגרה לש םירסמ רחאל עוזעז בוש עיגי םא
.ורתונש םידבועה רובע
,םירחא תורוקממ גשות איה היצמרופניאה תא קפסי אל ןוגראה םא
.יללכה ןומאה רסוח תא ריבגתו הנימא תוחפ היהת
.תושדחב םתוא ןכדעל שי ,הנימאו האלמ היצמרופניא םידבועל קפסל שי
דימת עודי יתלבהמ ששחה .עדימ רסוחמ רתוי בוט דימת שדח עדימ
.עודיה ןמ רשאמ רתוי לודג

.ןנוגתהל ןתינ אל עודי יתלבה ינפמ .ןנוכתהל ןתינ עודיה לא - ורכז

שדחמ תונבהל ליחתי ןומאה - םינותנו עדימ םידבועל קפסל שי
.םינוכנכ וררבתי ולא רשאכ
תוחוכה לש החירב אוה םימוצמצב ןוגראל תורקל לוכיש רתויב עורגה רבדה
.ובזעי תיתורחת הדמעב םיאצמנה ולא ןומא הנבי אל םא - וב םיליבומה


תיביטקפא תרושקת תועצמאב ןוטיק יכילהת ירחא םיניוצמ םיעצבמ רומישב םידעצ .ד


?תושעל ןתינ המ

תללוכ תרושקת תינכות תיינב .1
,המישרה שארב תויהל םיכירצ םידבועה רשאכ ,רושקתל דעיה ילהק לכ תא תוהזל שי .א
תינכותב לולכל ןתינ .םיקפסו תוחוקל ,תוינמ ילעב ןוגכ םיפסונ ןיינע ילעב םהירחאו
.'וכו יעוצקמ דוגיא ,תרושקת ,ןוהה קוש ,הליהק ןוגכ רתוי םיבחר םילהק םג תרושקתה
סחייתהלו ןימא תויהל ךירצ הז רסמ .דעיה ילהקמ דחא לכ רובע רסמ בצעל שי .ב
.דעיה ילהקמ דחא לכ לש םייסיסבה םיסרטניאל
:רורב רסמהש אדוול שי
,המל יבגל ןימאו יבקע עדימל רתויב בוטה רוקמה תויהל םיכירצ ןוגראב םילהנמ
.םיצוציקה ועצוב דציכו יתמ
,םינפ לא םינפ תרושקת :שומיש םהב תושעל ןתינש תרושקתה יצורע לכ תא תוהזל שי .ג
.היגולונכט תססובמ תרשקתו ,תינורטקלא תרושקת ,הבותכ תרושקת
.רסמלו דעיה להקל םיאתהל ךירצ םתוא תונורסחו תונורתי תרושקת ץורע לכל
תריחב תועצמאב תאזו דובכו תונידעב םימוצמצה תא רשקתל דיפקהל שי
'בויכו בותכ רמוח ,תויתצובק תובישיב יללכה בצמה תא קולחל שי :המיאתמה המרופטלפה
.דחא לע דחא תושיגפב םילפוטמ תויהל םיכירצ םיישיא םיבצמ לבא
תביבסמ םיאצוי םידבוע דירפהל דאמ בושח .ולא םישגפמל שארמ םילהנמ ןיכהל שי
.ךילהתב דבועה דובכ תא רומשל הדימ התואב בושח ךא ,תוריהמב הדובעה
בר תוא הווהמ ןוגראה תא םבזועב םידבועב םילפטמ וב ןפואה :רוכז
.ןוגראב םיראשנה ולאל המצוע
תניחבמ םירסמה תא ריבעהל רתויב םיאתמה םדאה אוה ימ עובקל אוה אבה בלשה .ד
.ןיינעה ילעבו ןוגראה יניעב וינייפאמו ןוגראב ודיקפת
.יותיעהו םוידמה תא ,דעיה ילהקל תועדוהה חסונ תא לולכל ךירצ - טרופמ ןונכת .ה
.תוחפל הנש יצח לש הפוקתל תינוגרא םינפ תרושקתל תינכות ןיכהל שי .ךשמה תינכות .ו
רשפאה לככ הבר היצמרופניאב ןוגראב םירתונה םידבועה תא ףתשל הרומא וז תינכות
.ןוגראב םנומא תא םקשל תנמ לע
.הז בלשב םילפונ םימוצמצל תרושקת תינכות וניכהש םינוגראה בור - שיגדנ
יכו תיתוהמ הנתשה בצמה יכ םיחכושו השדחה תואיצמה םע דדומתהל םיליחתמ םבור
.שדחמ םידבועה לש םנומא תא שוכרל שי

ןוטיקב םיישגרה םיכילהתל תרושקתה תינכות תמאתה .2
תויופצה תוישגרה תובוגתה לכ תא ליכמ אוה הזככו ,יטמרד יוניש אוה ןוגראב םימוצמצ
תא ליבוהל הכירצ תיביטקפא תרושקת תינכות .רתוי תולודג תומצועב ךא ,יוניש לכב
םינוכנה םישנאל םהל רשפאלו יונישה דובע לש ישגרה ךילהתב םינושה דעיה ילהק
:ותוא םיכירצ םהש ןמזב םיכירצ םהש עדימה תא לבקל

תודבועה רקיעב תובושח הז בלשב .םלה לש בלש אוה ינושארה בלשה .א
.רשקתל ךירצ ןתואו
הז בלשב תרושקתה תינכות ןכלו סעכ לש בלש אוה ינשה בלשה .ב
.ישגרה ביכרמל רקיעב תונפל הכירצ
תרושקתה תינכותו הריהז תוימיטפוא לש בלש אוה ישילשה בלשה .ג
.תונימא דיתע תוינכות לא דעיה ילהק תא ןווכל הז בלשב הכירצ

עייסל לוכי תרושקתה תינכותב םינושה םיבלשה ךרד לכשומ רבעמו ןוכנ ןונכת
הפוקתה תא םילצנמ םהש ךות םימוצמצה ןחבמ תא החלצהב רובעל םינוגראל
.הגיסנו סרהל אלו הינבו לושיחל השקה

םיניוצמ םיעצבמ רומישל םירסמהו תרושקתה יצורע תמאתה .3
רתויב םיעפשומ רשא םישנאה ,םתדובע תא םידבאמש ולאמ ץוח ,רומאכ
.םייביסמ תורשמ יצוציק ועצובש ירחא ןוגראב םיראשנ רשא םידבועה םה ןוטיקמ
.םירטופמה לש תורירמה תשוחתל םיפתוש םיכפוה "םידרוש"ה ןמ םיבר
.רותב םיאבה תויהל םילולע םהש גואדל םילולע םהמ המכ ,יעבט ןפואב
תויונמוימ םהל שיו רחאמ ראשיהל ורחבנ םה .גואדל םיכירצ אל םה ,תאז םע
(תווצב וא) ןוגראב םיקזח םיצוציק ועצוב םא ,ןכא .םיבוט םיעצבמ םהו חתפמ
.דימתמ רתוי התע םהילע וכמתסי םילהנמ .םיצוציקל םוקמ הברה דוע ןיאש חינהל ריבס
,רתוי השק הדובע ידי לע תויחוורהו תויביטקודורפה רופישב עייסל םיראשנה ןמ ופצי םה
.רתוי המכחו רתוי הריהמ

:םיאבה םינפואב םירשכומה םיעצבמה רומישל תינוגראה תרושקתב שמתשהל שי

:עדימ ףוסיא .1
ןוחבל ידכ דוקימ תוצובקו םידבוע ירקס ךורעל ןוגראה לע ,םייתועמשמ םיצוציק ירחא
,עדימ לש הז גוס ףסוא וניא ןוגראה םאב .תויטירק תויגוס תוהזלו םידבועה תודמעב םייוניש
תוצובקב םידבועה םע רבדל םהילע .ילמרופ אל ןפואב תאז תושעל וכרטצי םילהנמה
ינפל םידבועה תודמעל קזנה תא ךירעהל םהילע .דחא לע דחא תוחישב וא תונטק
.םיכילהתב וכישמיש
:שוחנ ןפואב "ןופיסל" םישנא תרזחה .2
ראשנש דבוע לכ וליאכ "הרזחה"ה ךילהתה תא שדחל ךרדל תאצל םיכירצ םילהנמ
:"תורשקתהה תקסע" תא דבוע לכל ריכזהל םילהנמה לע .שדח דבוע אוה
ןוגראה לש דועייה והמ -
הצובקה לש דועייה והמ -
.הז דועייל דבועה לש תידוחייה ותמורת יהמ -
.רחמו םויה ירמוח אלו ירמוח לומגת יחנומב עיצמ ןוגראה המ -
.רחמו םויה עוציב תמרב דבוע לכמ ךירצ התא המ .עיצמ להנמכ התא המ -
.דימתמ ןפואב הקסעה תא שדחלו הקסעל האלמ תופיקש רוציל דיפקהל שי

לש הבוגתה יסופדל התמאתה ,דובכו ןומא תכמתנ תינוגרא תרושקת תינכות תיינב
יכילהת תא ךופהל ועייסי - םירשכומ םיעצבמב לפטתש ךכ הבוציעו ןוטיק יכילהתב םישנא
.ןוגראל םתקיזו הבילה תוצובק תא םיקזחמה ,םינוב םיכילהתל םוצמצה