(Cost Control) ןוגראב תואצוה תרקב תוברת תעמטהב םידעצ

: י"ע בתכנ
תלהנמ ,תיגולוכיספ - שבד תנע
ינוגרא חותיפ ,תיתרגש יתלב ךרד - ש.ב.ד

."ץצקל םיבייח" ,"םצמצל ךירצ" טפשמה תא םיעמוש ונא רתויו רתוי הנורחאל
…לטוב שפונה" ל"כנמה דרשממ םידרטומ םינפב םיאצוי שונא יבאשמ ילהנמ
?"וישכע הז תא עידומ ינא ךיא
?םידבועהו
,תוולנ תובטה תדרוה ,רכש תואלעה תריצע ,שפונ לוטיב) הריזגה עור לע םיעמוש ולא
.המ עדוי ימ ןיא ץוחב הדובע ?םדיב שי הרירב וזיאו (דועו תוצלואמ תושפוח
.ולבקיו םשאר ודירוי
,התיבה םתאיצי ינפל םיבשחמה תא ובכי םג םה תוריזגה תלבק דצבש רמוא הז ןיא - לבא
.…דועו םתדובע תא ולעיי
תרקב לש תוברת תעמטה לש יתוברת יוניש תלבוהל וז הפוקת לצננ - ןכ םא אלא
.הרבחב תיקסע הבישחו תואצוה

?יתוברת יוניש בשחנ תואצוה ןוכסיח םאה לבא

תואצוה םוצמצ יכלהמב םיאור םיבר םידבוע .הזככ ספתנ וניא תואצוה תדרוה יסופיט ןפואב
םאתמה תופוכת םיתיעלש םג המ .תובטה לטבלו םימוצמצ עצבל הרבחה לש טושפ ץוריתכ
.שלח אוה הל תוסחוימה תואצוהה ןיבל הקלחמה לש תוקופתה וא תורטמה ןיב ןיעל הארנה

םדקמה יתוברת יוניש אלא םילהנו תוינידמ תעמטה ,ינבמ יוניש קר אל שרוד הז בצמ ןוקית
החלצהל תורישי תורושקכ םיספתנ תואצוה תרקבו טקיורפב תוניוצמ הב תוברת
םהלש תישיאהו תיתקלחמה העפשהל םיעדומ םניא םידבוע דוע לכ .הרבחה לש רתוי הבחרה
,תוריש ןתמ וא רצומ חותיפ לש החונ יתלב האצותכ תואצוה וארי םה ,הנותחתה הרושה לע
.הרבחה לש תורחתה רשוכ רופישל תונמדזהכ רשאמ רתוי
םיאב םישנא רשאכ :תוטלחה לבקל תוכמסה אוה וז השדח תועדומל רתויב יטרקנוקה יוטיבה
,םיבאשמ תוצקהלו תוטלחה לבקל תוכמסה תא םהל שיו חוקלה םע רישי עגמב
.הנותחתה הרושה לע םהיתולועפ תעפשהל תוירחא םיחקול ןכ םג םה
לצא קר אל יתועמשמ יתוברת יונישל הליבומ וז ךרדב םידבוע תמצעה ,םיבר םינוגראב
תודיחיב ןומא תתל דומלל תבייח רשא ,ריכבה לוהינה תצובק לצא אלא םידבועה
.ןנכתלו בצקתל תוילועפת

?תואצוה תרקב תוברת תעמטהב שונא יבאשמ להנמ דיקפת והמ

יוניש תלבוהל תילכלכה הטאהה תא לצנל שונא יבאשמ ישנאו םילהנמ ,םכל הנפומ הז רמאמ
.הרבחב תוינוגראה תומרה לכב תואצוה תרקבו תילכלכ הבישח לש תוברת תעמטהל יתוברת
רתוי םיקזח הטאהה תפוקתמ ואצת תעכ םינוכנה םידעצה תא ושעת םאש םינימאמ ונא
.תואבה תויונמדזהל רתוי םיכורעו

תולעייתהו תואצוה תרקב לש תוברת תעמטהל םיפיטו םיחנמ םיווק תתל הז רמאמ תורטמ
.ותחימצו ןוגראה קוזיחל תונמדזהכ (Cost Control )

ךמסנ ןלהל גצומה עדימה .יונישו החימצ יכילהת לוהינב תוחמתה "ינוגרא חותיפ - ש.ב.ד"ל
.םייאקירמא ץועיי יפוג םע עדי יפותיש םג ומכ קשמב תורבח ןווגמב יטקרפ ןויסינ לע

:םיאבה םיאשונה וגצוי רמאמה תרגסמב
;רגתאה *
;Cost Control לש תוברת תעמטהב םידעצו םיפיט *
;תוירקיעה תולעותה *
;םינוש םינוגראב ומשויש יפכ ךלהמה עוציבב םייטירק החלצה ימרוגו םיחקל *


רגתאה - תואצוה תרקב לש תוברת תעמטה .א

דחוימב תויחוור לע יטירק עיפשמו העשה וצ איה תואצוה םצמצל ךרוצ ינפב הדימע
"רשבב ךותיח" לש השיג םיצמאמ םיבר םינוגרא ,רומאכ .םישק םיילכלכ םינמז ךלהמב
.הרבחה תוברתו קסעה לש ילרגטניא קלח ךופהל הלוכי תואצוה תרקב לבא

- רגתאה
תואצוה תרקבל תועדומו תיקסע הבישח חותיפ םתילכתש םיכלהמ תלבוה *
.הרבחה תוברתמ קלחכ
תוכיא קפסל םיכישממ דועב "ףסכ ןעמל ךרע" לש רסמ תרבעה ךות תואצוה תיחפהל *
.תויוליעפב תנחבומ
אלו ןיקת תואיצמ ןחוב ילעב וישנא רשא שימגו הזר ,זירז ןוגראכ ןוגראה תא שדחמ בצעל *
קושה ינפמ םינגומכ םמצע םיאור

?Cost Control לש תוברת תעמטהל םישרדנה םידעצה המ .ב


:הרצקב םתוא גיצנ .עוציב יבלש רפסמ ללוכ יתוברת יוניש ךלהמ

ןונכתה בלשב
ןיב רעפה תרדגה ,תמייקה תוברתה תולובג יופימ ללוכ הז דעצ - יונישל תוכרעה .א
ןחוב תמרו ןוגראה לש יונישל תונכומ תריציו תניחב םג ומכ השדחה תוברתל וז תוברת
?יונישב ךרוצה תא םיניבמו םיעדוי םידבועה םאה .וישנא לש תואיצמה
היגטרטסא בוציע ,תיחכונ תואצוהה תינכות תניחב ללוכ הז דעצ - יונישה ידעי תרדגה .ב
.הקלחמ לכב תואצוה תתחפה ידעי תרדגהו תמאתומ
ךלהמה םודיקל תוינוגראה תוכרעמה תא ןנכתנ הז בלשב - תינוגרא תוכרעה בוציע .ג
:תמגודכ (םיללכ ,םיכילהת ,הנבמ)
תולתב) תוינוגראה תודיחיל תיביצקת תוירחא אשונב תויוכמ תלצאהל תינכות תיינב -
ןוחבל תודיחיל רשפאמ רשא תואצוה - הנבמ לש לדומ חתפלו (לוהינה תוכיאב
;דספהו חוור יטביה
;םיימינפ תוריש יקפסל ךופהל תונחבומ תוקלחמל תוכמס ןתמ -
ךרעמל ךרוצה סוסיבו ימינפ קוש תריצי ךות , םינפ יתורישב שומישל םיקוח דוסימ -
;הקלחמ לכ ךותב רתוי בחר תויונמוימ
;לועיי תועצהו תימזי חור םודיקל םיצירמת בוציע -
קושה תוחוכ תנבה) הרבחב םישנא לש תיקסעה תופתושה תרבגהל הרשכה תכרעמ בוציע -
;(הרבחה יעוציב לע ולש ותמורת ןכיהו דבועהו הרבחה יעוציב לע םתעפשהו

העמטהה בלש
(ךרוצ יפל תינוציחו) תימינפ תרושקת בולישב ילוהינה ךלהמה לש המצוע תבר הענתה .א
.םהלש לנויצרהו םייונישה תרבסה ךרוצל
השדח היגטרטסא םדקל ידכ ,הנבמה רוזיב ךות ,הננכותש תינבמה תוכרעהה תגצה .ב
.םיבאשמ תקולח לש
לש לעופל האצוה םתילכתש , ןוגראה בחורל טקייורפ יתווצ לש בחר חווט דוסימ .ג
ילוהינה תווצה ידי לע ןושארה בלשב וחתופש תוינכותה
.הרבחב תיקסעה תופתושה קוזיחל תרושקתו הכרדה ךרעמ דוסימ .ד


?Cost Control ל יתוברת יוניש ךלהממ תוירקיע תולעותה ןהמ .ג:ךוראה חווטב ןהו ידיימה חווטב ןה תולעות הז ךלהמ עוציבל

.יפסכה האצותה ןחבמ *
.הרבחב תימזי חור *
חותיפו תומזוי תטיקנל תלבוהל חתפ תנתונה תודיחיל רתוי הבר תילוהינ תואמצע *
.תויקסע תודיחי
.ףסכל ךרע עימטהלו המצע דודמל הרבחל רשפאמ ףוקש תואצוה הנבמ *
.היתויוליעפו הרבחה ןוזחל םאתומב םתוירחאו םדיקפת תא םיניבמ רשא םישנא *


ומדיק רשא םינוגרא ידי לע וניוצ םייטירק החלצה ימרוגו םיחקל ולא .ד
? Cost Control לש תוברת תעמטה ךלהמןוגראה תוברתל יפיצפס ןפואב ךלהמה תמאתה .א
,םייפיצפס םישנא םע דדומתהל וילע - יפיצפס דימת אוה יסיסב יתוברת יוניש
…תיפיצפסה תוברתה םע ,יפיצפסה ףנעה םע ,תיפיצפסה הרבחה םע
דצב תמייקה תוברתה תולובג יופימ לע ךילהתב שגד םישל ,ךכיפל ,םוקמ שי
.השדחה תוברתה תארקל הדובע

:"הקיטילופה ןמ תומלעתה"ו תויבקע .ב
…ךכ רחא.…ףוחד אל הז םש" טפשמה תא אוהש יתמ עמשנ הז גוסמ ךלהמ לכב
סמ תומלשמ רשא תונטק "תוירוטירט" ינימ לכ הלגנ תופוכת ."יתייעב הרקמ אוה
.ןוגראה ראש תא ןתעפשהב תותיחשמ השעמל ךא יונישל םייתפש
הלהנהה תא םיבייחמ Cost Control תעמטה יכילהתש ךכל בל םישל דיפקהל שי
:םימחר תרסח תויבקע ליעפהל הריכבה
ענמיהל הילע הבוחו בוצקתה ןיכסמ תפדעומ הקלחמ לע חוספל הלוכי אל איה
.קסעה תחוורל תורושק ןניאש תויטילופ תוביס בקע תומיוסמ תואצוה לע הנגהמ
!תוצרפ רשפאל אלו תינוגראה הקיטילופב םחלהל שי הז ךילהתב
.ןוגראה בחור לכל קלח תחקל בייח יתוברת יוניש .קיפסמ וניא יקלח יוניש

:הלהנהב תישיא אמגוד .ג
תרמוש הדועב םיביצקת תכתוח איה םא המצע הלש תויובייחתהב תלבחמ הלהנהה
!דוקדוקב הליחתמ תויולעל תועדומ .הריכבה הלהנהב תוהובג תורוקת לע

רתוי עובק יוניש לש ןנכותמ ךלהמכ תויולע ןוכסח ךילהת תסיפת .ד
חווט רצק תודרשיה דדמ רשאמ
תויולעל תינוגראה תועדומה תקמעה השוריפ תואצוה תרקב לש תוברת תעמטה
,תונושה תומרב םילהנמל תונקהל שי ךכ םשל .םייח ךרדכ תוליעפ ביכר לכב הדובע
.םישדח תויופידע ירדסו תושדח תושירד םע דדומתהל תויונמוימה תא ,םדבועלו
החמתמ הקלחמ רשא תירותסמ היומס תונמוא ראשנ בוצקית ,םינוגראה ןמ קלחב
השיג ילעב תויהל םיכירצ תונושה תומרב םילהנמו םידבוע .ינטרפ ןפואב וב תלפטמ
.תיתימא ךא תרדגומ תוכמסו הרורב תוירחא טוקנל ולכויש ךכ םיטושפ בוצקת ילהונל

.יחוורו יתורחת רתוי תויהל ןוגראל תרשפאמ רתוי הבוט תואצוה תרקב